Klengler Verlag

Home Kontakt Bestellen Händler Links

zurück

China Philately Vol. II The Chinese Empire

Index

ANOTHER STAMPS

Diagonal bisect (CIP) 303, 309

Hsuan Tung commemorative 307

Postage Due 310

Postage due (CIP) 303

Republic 309

Vertical bisect (CIP) 309

AUSTRIAN CANCELLATIONS

CIRCULAR DATESTAMPS (c.d.s.)

FELDPOST S.M.S. ASPERN 339

K.u.K. GESANDSCHAFTS-WACHDETACHEMENT PEKING 339

K.u.K. KRIEGSMARINE S.M.S. PANTHER 339

B

BRITISH CANCELLATIONS

CIRCULAR DATESTAMPS (c.d.s.)

Hankow 252

Hoihow C 257

Hong Kong 33

Hong Kong (A) 52, 64, 65, 96, 164, 219

Hong Kong (B) 92, 125, 188, 211, 214

Hong Kong (C) 30, 32, 70

Hong Kong (D) 162, 205, 221

Hong Kong (P) 257

Shanghae 30, 31, 32, 33

Shanghae A 277

Shanghae C 250

Shanghai 123, 305

Shanghai A 211

Shanghai C 124, 125, 187, 217, 218

Victoria 209, 210, 213, 216

OVAL DATESTAMPS

S1 (Shanghai) 30, 31, 32, 33, 277

C

CHINESE CANCELLATIONS

CIRCULAR DATESTAMPS (c.d.s.)

AMOY 205, 208, 211, 220

CANTON 141, 163, 205, 207, 211, 212, 216, 218

CHEFOO 208, 219

CHIHTS†N/YUNNAN (native) 310

CHILI-TUNCHOW (native) 304

CHONGTSUN (native) 305

CHUNGKING 146

FOOCHOW 217, 218, 227

FOOCHOW (red) 217

GANT SU (native) 304

HANGCHOW 227

HANKOW 209, 227

Hsi-An 304

HSING AN FU (native) 309

ICHANG 229

IMPERIAL POST OFFICE HUCHOW 199

KAOTSUN (native) 309

KIANGNAN ARSENAL 200

KIANGSU PINGCHIAO CHI YU (native) 306

KIAOCHOW 298

KING-FENG (native) 204

KIUKIANG 172, 209, 295

KIUNGCHOW 213

KULIANG 306, 307

KUNG YI PU JEN TZE (native) 309

KWEIFU (native) 303

LIU KUNG TAU (violet) 222

LULONG 304

LUNGCHOW 224

MENGTSZ 300

MENGTSZ (native) 225

Namtau 304

NANKING 209

NEWCHWANG 217

Ngankin 223

NINGPO 228

PA TANG (native) 308

PAKHOI 206, 210

PEHAN (native) 307

PEKING 229, 232

PETAIHO 221

POST OFFICE CHINKIANG 18

POST OFFICE TONG-SHAN 188, 196, 228

SHANGHAI 169

SHUCHUK (native) 305

SHWANCHENG (native) 310

SOOCHOW 202, 220

SOOCHOW (blue) 297

SUNNING RAILROAD CO. (double-ring) 309

SWATOW 209, 215, 217

TAI TSI HAR 202

TAKU 163

TANGCHOW (native) 202

TANGSHAN 228

TAOKOW 309

TATSIENLU (native) 307

TENGCHOW (native) 300

TIENTSIN (blue) 226, 228

TIHWA (native) 202

TSEN TCHEOU (native) 305

TSINING (native) 203

TSININGCHOW (native) 203

Waichow (native) 305

WEI HAI WEI (type IV, double-ring) 216, 220

WEN TANG SHANTUNG (native) 230

WUCHANG (native) 204

WUCHOW 294

WUHU 324

XINZHEN (native) 204

YONYANG (native) 309

YUNNAN SEN (native) 302

YUNNAN-FUY (native) 307

CUSTOMS

Amoy 269

Amoy (red) 23

CANTON 114, 164

Chefoo 34

Chefoo (blue) 42, 66, 237

Chefoo (brown) 271

CHINKIANG 19, 20, 33, 35, 56, 70, 77, 88, 89, 97, 142

CHINKIANG (brown) 171

CHINKIANG (oval) 127

CHUNGKING 115

Chungking 95

CHUNGKING (brown) 115

CHUNGKING (oval, blue) 114, 124

CHUNGKING (oval, brown) 272

FOOCHOW (brown) 94, 116, 123, 173, 174

FOOCHOW (red) 273

HANKOW 146

HANKOW (red) 77, 274

Ichang (small) 61, 62, 118

KIUKIANG (red) 84

Kiukiang (red) 344

Kiungchow 276

LUNGCHOW (blue, date in manuscript) 289

MENGTZU 288

NEWCHWANG 21, 30, 35, 36, 38, 43, 44

Newchwang 37, 74, 109, 335

NINGPO 66

Peking 22

PEKING (blue) 21, 90, 277

Peking (blue) 22, 23, 29, 31, 45, 46, 47, 53,54, 57, 75, 81, 108, 277

Peking (Customs removed) 266

Peking (type V, Customs removed) 201

SHANGHAI 64, 65, 95, 119, 139

Shanghai 19, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 47, 48, 50, 51,52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Shanghai (blue) 72, 77, 79, 99

SHANGHAI (brown, type II) 183

SHANGHAI (brown) 96, 119, 154, 155, 178

Shanghai (red) 18, 21, 40, 41, 44, 46, 56, 63

SOOCHOW 196

SZEMAO 290

TAKU (blue) 280

TAKU (oval, blue) 71

TAKU (oval, purple) 68

TAKU (oval, violet) 82

Taku (oval, violet) 82

TAKU (red) 83

Tamsui (red) 281

TAMSUY (red) 23

TANGSHAN 298

Tientsin 22, 24, 26, 27, 28, 32, 39, 40, 41, 48,49, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 63

TIENTSIN (blue, Customs removed) 187, 292

Tientsin (blue) 28, 29, 76, 93, 100, 106

TIENTSIN (Customs removed) 158, 185, 188, 211

Tientsin (Customs removed) 122, 158

Tientsin (red) 92, 113

Tientsin (type II, Customs removed) 159

Tientsin (violet) 70, 87

Wenchow (brown) 282

WUHU (red) 283

CUSTOMS MAIL MATTER

AMOY (brown) 268

ANPING (red) 269

CANTON (blue) 270

CANTON (violet) 270

CHEFOO (oval unframed, type I) 271

CHEFOO (red framed) 247, 271

CHINKIANG (oval unframed) 272

CHUNGKING (red oval unframed) 272

FOOCHOW (brownish double oval, type III) 274

FOOCHOW (red circular framed) 273

FOOCHOW (red double oval, type II) 273

HANKOW (red oval unframed, type II)) 237, 274

I.G. MAIL MATTER (blue oval framed) 277

ICHANG 272

JENCHUAN (violet oval framed) 275

KIUKIANG 261

KIUKIANG (red oval unframed) 275

KIUNGCHOW (black oval framed) 276

NEWCHWANG (black oval framed) 276

NINGPO (black oval framed) 276

PAGODA ANCHORAGE (brown) 162

PAKHOI (red oval framed) 277

SEOUL (black oval framed) 278

SHANGHAI (blue oval) 279

SOOCHOW (brown oval framed) 279

SWATOW (red oval framed) 280

TAKU (blue straight-line) 280

TAMSUI (red oval framed) 281

TIENTSIN (blue oval framed) 281

WENCHOW (blue oval unframed) 282

WENCHOW (red oval unframed, type I)) 282

WUHU (red oval unframed) 283

DOLLAR DATERS

AMOY (brown) 141, 189, 206, 219, 268

Amoy (brown) 114

CANTON 165, 197, 219

CHEFOO 130, 169, 171, 206

CHEFOO (blue) 186, 191, 195

CHINAN (blue, undated) 302

CHINKIANG (brown) 143, 144, 192

CHUNGKING 123, 130, 133, 144, 145, 167, 189, 208, 291

FOOCHOW 184, 186

FOOCHOW (brown) 117, 134, 136, 137, 140,175, 176, 191

HANGCHOW (brown) 173, 292

HANKOW 95, 116, 117, 126, 127, 131, 150, 162, 191, 212

HANKOW (brown) 147, 148, 149, 166, 184, 195

ICHANG (brown) 151, 184, 190, 218, 260

Ichang (brown) 291

Kiukiang 124

KIUKIANG (brown) 132, 152, 200

Kiukiang (brown) 275

KIUNGCHOW 184, 185, 187, 200

KIUNGCHOW (brown) 213

LUNGCHOW 194

NANKING (brown) 128, 195

Newchwang (brown) 193, 213

PAGODA ANCHORAGE (brown) 125, 188, 193

PAKHOI (brown) 182, 221

Paoting (red, no year date)) 132

Paoting (red) 293

PEKING 189

PEKING (blue) 135, 177, 178, 291

SHANGHAI 96, 125, 215

SHANGHAI (blue) 121, 122, 128, 156

SHANGHAI (brown) 120, 155

SOOCHOW (brown) 185, 191, 279

SWATOW 221, 291

TAKU (blue) 228

Tientsin (brown) 130

Tsinkiangpu 199, 296

WENCHOW (brown) 160

WUHU 164, 307

WUHU (brown) 122, 161, 192

YANGCHOW 205

Yangchow 204

OVAL DATESTAMPS

Chinan 301

Chingchow (green) 301

IMPERIAL CHINESE POST OFFICE KAIFENGFU 199

IMPERIAL POST OFFICE CANTON (blue) 164

IMPERIAL POST OFFICE HUCHOW (violet) 297

IMPERIAL POST OFFICE NANKING 137, 290

IMPERIAL POST OFFICE

NANKING (type II, blue) 153, 177

IMPERIAL POST OFFICE TUNGCHOW 203

IMPERIAL POST OFFICE WUCHOW 161

KIAOCHOW 66, 152, 229, 294

PEKING 223, 303

Shenting (violet) 301

YANGCHOW (blue) 301

PA-KUA

AMOY 138

CANTON 114

CHEFOO (brown) 135, 142, 166, 172

CHINHAI 198

CHINKIANG 143, 189, 226

CHUNGKING 189

FOOCHOW (brown) 181, 190

HANGCHOW 187

HOKOW 310

ICHANG (brown) 118, 184

KIUKIANG 124

NEWCHWANG (blue) 167

NEWCHWANG (brown) 193, 213

NGANKIN 223

PAGODA ANCHORAGE 213, 214

SHANGHAI (brown) 120, 179, 215, 220

SHANGHAI (type II) 157

SOOCHOW (brown) 185, 191

TIENTSIN 122, 185, 188

TIENTSIN (blue) 133, 134, 158, 159, 168,180, 187, 216

TIENTSIN (brown) 130, 138, 159, 170

YANGCHOW 204

SEAL

CHEFOO 34, 81

CHEFOO (blue) 42, 66

ICHANG 61, 62

NEWCHWANG 74, 109

PEKING (blue) 22, 23, 31, 40, 45, 46, 47, 53,54, 57, 75, 79, 97, 99, 108

POST OFFICE TIENTSIN (blue) 25

SHANGHAI (blue) 99, 112

TIENTSIN 24, 32, 39, 55, 57, 59, 64

Tientsin (black, type VII) 246

TIENTSIN (blue, type V) 28

TIENTSIN (blue) 26, 29, 76, 81, 98, 100,103, 106, 108, 113

TIENTSIN (type II) 26, 27, 28, 41, 48, 51, 52, 63

TIENTSIN (type IV) 60

TIENTSIN (violet) 70

SUN AND MOON

Ichow 296

TSIENAN 297

TSIMO 301

Yenchow 203

TOMBSTONE

CHANG-I TAI PAN FEN CHU 198

CHOWTSUN 229

Foochow/Tam Mei Chai 216

Hsu-chien 296

HSUNGTONG 306

HUNGSHIKUAI 229

KAI YING FU 302

KALGAN 299

KIN LING FU 216

KUICHOWFU 230

Kweihwa 199

LIUTON 200

Meng-in Hsien 296

MENGTSZ 225

NANZING (large, violet) 201

PAKHOI 210

PAOTING 132

Peking, King Tu 201

POST OFFICE KAIFENGFU 199

Pu-Chien 305

Qiling 302

QING CHOW 230

Shanghai-Fsheng 4 201

SHENGKING 202

Shuchow 199

Siyang Ts'un 324

Soochow 13 202

Suichien 199

SUNG KIANG 202

Sutsien 293

TA TSIAN RU (blue) 302

TAI-AN 296

Taierchwang 293

TAIYUANFU 299, 300

TONCHANCHIN 203

TSETSCHUAN 301

Tsinichow 293

Tungchow 203

WEIHSIEN (blue) 204

Xing Ning 302

Yin Ping Fu, Su Hao 216

YÜ MAN SBN 224

 D

DESTINATIONS

AFRICA (Belgian Congo) 305

AUSTRALIA 303

BURMA 293, 299

CAPE OF GOOD HOPE 301

CIN BAU ISLAND 298

DENMARK 304

EAST AFRICA 306

GERMAN NEW GUINEA 304

GERMAN SOUTHWEST AFRICA 293

GERMAN WEST AFRICA 305

GREECE 323

HONOLULU 294

INDO-CHINA 305

KATHMANDU 307

KOREA 301

LIBYA 331

MEXICO 298, 303

TIBET 306

TRINIDAD 305

F

FRENCH CANCELLATIONS

CIRCULAR DATESTAMPS (c.d.s.)

Ba-Hoa Tonkin (F.I.P.O.) 288

Canton 306

Chefoo-Chine Poste Francais 222

Corps Exp. Chine Bureau Central 322

Corps Exp. Tonkin/Ligne N 324

Corr. D. Armees Shanghai 323

Fou-Tcheou Chine Poste Francaise 306

GOCONG (C.C.P.O.) 325

Ha-Noi Tonkin (F.I.P.O.) 288

Haiphong Tonkin (F.I.P.O.) 224, 301

Hanoi Tonkin (F.I.P.O.) 301

Langson Tonkin (F.I.P.O.) 224, 289

Laokay Tonkin (F.I.P.O.) 225, 288, 290, 301, 325

Lungchow Tonkin (F.I.P.O.) 194

Mongtze 224, 225, 301, 325

PEKIN 324

Saigon-Central (C.C.P.O.) 224

Shang-hai 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

Shanghai Bau. Francais 322

Tchefoo 222

Tientsin Post Francaise (double-ring) 302

Tresor et Poste aux Armees/2/Chine 2 324

Yen-Bai Tonkin (F.I.P.O.) 288

YUNNAN-FOU 325

LOZENGE

"5104" 35, 39, 43, 45, 48, 322, 323

CECB C1 (diamond) 322

PAQUEBOT

Ligne No.10 82, 104, 162, 168, 249, 323

Ligne No.2 37, 107, 167

Ligne No.3 35, 81, 83, 170, 206

Ligne No.4 133

Ligne No.5 74, 133

Ligne No.6 73, 219, 272

Ligne No.8 130, 206

Shang-hai Paq. Fr. No. 1 322

G

GERMAN CANCELLATIONS

AMOY 318

CHIN WANG TAO DEUTSCHE POST 317

DEUTSCHE-SEEPOST YANGTSE LINIE b (oval) 319

FUTSCHAU 321

HANKAU 317

K.D. FELD-POSTSTATION No 7 316, 317

K.D. FELDPOSTEXPED. DES OSTASIATISCHEN EXPEDITIONS 314, 315

KAIS. DEUTSCHE MARINE SCHIFFSPOST No.1 245

KAIS. DEUTSCHE MARINE SCHIFFSPOST No.2 318

KAISERLICH DEUTSCHE POSTAGENTUR SHANGHAI 85, 86, 87, 311

Ost-Asiatische Hauptlinie 312

POSTDIENST LANGFANG SB 319

SCHANGHAI 319

Schanghai 304

SCHANHAIKWAN 318

SHANGHAI 86, 172

Shanghai 264

Shanghai Deutsche Post 229

TAPUTUR KIAUTSCHOU 314

TIENTSIN 319, 320

TIENTSIN KAISERL. DEUTSCHE POSTAGENTUR 313, 314

TONGKU 303

Tongku 317

TSCHINGTSCHOUFU 319

TSCHOUTSUN 318

TSINGTAU 318

Tsingtau 229, 230

I

ITALIAN CANCELLATIONS

CIRCULAR DATESTAMPS (c.d.s.)

Comando Forza Navale Oceana (double-ring) 328

COMANDO TRUPPE ITALIANE CINA 328

COMANDO TRUPPE ITALIANE CINA (blue) 327

DISTACCMENTO R. MARINA ITALIANA IN CINA

(violet) 328

R. NAVE CALABRIA (blue) 327

R. NAVE MARCO POLO 328

R. Nave Marco Polo 328

R. NAVE VESUVIO 329

R.R. POSTE ITALIANE PECHINO-CINA 329, 330

R.R. POSTE ITALIANE TIENTSIN-CINA 330, 334

OVAL DATESTAMPS

R. Poste Comando Forza Navale Oceania 328

Italian Postage Due stamp 217

J

JAPANESE CANCELLATIONS

I.J. POSTAL AGENCY

Shanghai 56, 57, 58, 59, 235, 274, 335

I.J.P.A.

Shanghai 57, 60, 88, 89, 311

I.J.P.O.

Canton 309

Chefoo (dark-blue) 338

Moukden (violet) 338

Mukden-Changchun (violet oval) 338

Ninsen (brown) 338

Shanghai 110, 134, 173

Shanghai Meiji 88, 89, 246

I.J.T.O.

SHANGHAIKWAN (violet oval) 338

L

LOCAL POST CANCELLATIONS

AGENCY FOOCHOW (greenish-blue handstamp) 254

AGENCY FOOCHOW (greenish-blue)) 254

AGENCY NANKING (blue large garter) 263

C&Co./WHW (Wei Hai Wei) 265

CHEFOO 246

CHINKIANG POSTAL SERVICES 249, 251

CHUNGKING (violet) 251

CHUNGKING L.P.O. SHANGHAI AGENCY

(violet double-ring) 251, 253

HAINAN SAMAH (brownish-red) 257

HAINAN SAMAH (dark-violet) 257

HAINAN SAMAH LAND POST (type J) 257

HANKOW (blue) 258

ICHANG (framed) 259

ICHANG (small double-ring, magneta) 260

ICHANG (small double-ring, violet) 259

ICHANG (small double-ring) 259

Ichang (violet) 252

KEWKIANG (oval) 261

KIUNG-CHOW A (oval) 257

NANKING (violet) 264

POSTAL AGENCY AMOY (black) 245

POSTAL AGENCY AMOY (blue) 245

Shanghae 24, 26

Shanghae (blue) 21, 22, 235, 337

SHANGHAE (X) 234

SHANGHAE OFFICE (black cachet) 233

SHANGHAE OFFICE (blue, large garter) 236

SHANGHAE OFFICE (red, small garter) 235

SHANGHAI (blue) 236, 237, 252

Shanghai (blue) 18, 19, 28, 93, 236

SHANGHAI (red large garter) 236

SHANGHAI (violet) 239

Shanghai B (lilac) 273

Shanghai D 281

Shanghai E (brown) 152

Shanghai F 115, 144

Shanghai G (red) 267

Shanghai G (violet) 69

Shanghai H (violet) 100

SHANGHAI I (blue) 250

Shanghai J 243, 263

SHANGHAI OFFICE (oval, violet) 238

WUHU CHINA (bluish-violet) 267

P

PAID HANDSTAMPS

CANTON PAID (red) 284

Collect Postage 1 cents 300

Due 4 cents (bilingual) 291

No Demand, No Pay... 36, 37, 68, 117, 120,147, 154, 155, 156, 185, 200, 202

P.O.N.Y./Paid ALL 89

PAID (brown framed)

Kiungchow 276

PAID (brownish bilingual)

Peking 290

PAID (red circular framed)

Shanghai Local Post 289

PAID (red framed)

Chungking 124, 291

Hong Kong 285

Shanghai Local Post 238, 243, 252

Paid at Hong Kong (red crowned circular) 287

Peking Paid (blue) 118

POST PAID (parallelogram framed)

Foochowfoo 286

POSTAGE PAID (blue straight-line)

Tientsin 129, 289

PREPAID IN FULL (red) 179

SHANGHAE PAID C (red c.d.s.) 286

SHANGHAE POST OFFICE PAID (red double-ring,type I) 285

SHANGHAI POST OFFICE CROWN PAID(red circular, type I) 287

TO PAY (blue framed)

Tientsin 289

TO PAY (framed)

Shanghai 291

TO PAY (oval framed)

Chinkiang 251

TO PAY (red framed)

Peking 289

TO PAY (red)

Amoy 245

U.S. Charge to Collect 2 cents 297

Yokohama Paid All 335, 336

POSTAGE PAID 1 CENT. (Amoy) 245

POSTAGE PAID 1 CENT. (Shanghai) 237, 239

POSTAL DOCUMENTS

Certificate of Balance 308

"I Chan" large official entire 15

Large registered official 299

Military field telegram 317

Remittance Certificate 297

Tonnage Dues certificate 15

Warrant 16

 

INDEX R-U

R

RAILWAY MAIL

Tientsin-Inkou 231

TSINGATU-WEIHSIEN 318, 319

REGISTERED LABELS

Chinwangtao (handwritten) 317

Feldpoststation Nr. 7 der I. Armee 316

REGISTERED MARKINGS

A.R. (oval, framed)

Xinzhen 204

Amoy (framed) 218, 220

R (black, framed)

Shanghai (F.P.O.) 126, 127, 128, 131, 132, 133, 169

R (black oval framed)

Tientsin 29

Wuhu 283

R (black, unframed)

Chungking 189

Foochow 184

Kiungchow 184, 185

Pakhoi 206

Shanghai 125, 169

Sung Kiang 202

Wuchow 294

Yangchow 204

R (blue oval framed)

Taku 280

Tientsin 74, 91

R (brown, unframed)

Amoy 268

Foochow 117, 123, 134

Nanking 128

Pakhoi 182, 221

R (circular framed)

Shanghai (B.P.O.) 125, 163, 189

R (oval framed manuscript)

Hong Kong (B.P.O.) 221

R (oval framed)

Tientsin 29, 69, 76

R (red, framed)

Shanghai (F.P.O.) 73, 78, 84, 104, 106, 107, 108, 168

R (red, oval framed)

Shanghai 111

Tientsin 73

R (red, unframed)

Chinkiang 142

Hankow 126, 127, 131

Kiukiang 132

Shanghai 96, 121, 155, 183

Taku 163

Tientsin 122, 133, 168

Tsining 203

R (violet, unframed)

Qing Chow 230

R Chihts n (boxed) 310

R Chowtsun (boxed) 229

R Ichang (boxed) 229

R Shanghai China (red boxed) 99

R Swatow China (red boxed) 215

R Swatow I.P.O. (red boxed) 217

R.PEKING (red boxed) 223

REGISTERED (blue, framed)

Peking 73, 78, 85

REGISTERED (red, oval framed)

Chefoo 66, 81, 104

REGISTERED (red, unframed)

Chinkiang 97

Hankow 118

REGISTERED (unframed)

Canton 211

Pakhoi 210

Peking 107

REGISTERED (violet, unframed)

Chinkiang 88

Shanghai 67

Tientsin 170

Registered B.P.O. Hong Kong (double-ring) 215

Registered G.P.O. Hong Kong (double-ring) 207, 212, 217, 218

REGISTERED No (violet, unframed)

Shanghai (U.S.P.A.) 111, 112

REGISTERED SHANGHAI (squared circular) 185, 258

TIENTSIN R (red, oval framed) 100, 106, 107,108, 110, 112

RUSSIAN CANCELLATIONS

Chifu (Chefoo) 230

CHIFU (type I) 341

Fieldpost office of the 5th Siberian Corps 341

Inkou 231

Inkou (Newchwang) 230

Shankhai 230

SHANKHAIGUAN 340

ST.FULYA-ERDI EASTERN CHINESE RAILWAY 342

S

SEVERAL MARKINGS

4 D/F.B. (british) 167

ADVERTISED UNCLAIMED (framed) 287

Affranchissement Insuffisant (red) 322

Bologna Posta Esteri Esente d Censura 330

CHANGSHA (rectangular framed) 226

China and Japan Steam Service (red oval) 343

CHING WANG TAO (large dater) 296

Commissioner of Customs Tamsui (red) 15

Compagnie Imperiale des Chemins de fer Chinois 305

DLO Rangoon 299

Etappe Tangku (unframed) 306

FOO CHOW FOO CHINA (intaglio bilingual seal) 286

From steamer's letter box (straight-line) 295

HANKOW (fifteen different) 294

Huchow/5 (letter box marking) 199

Hwa-Yang Letter Office 25

IMPERIAL JAPANESE POSTAL AGENCY FOOCHOWFOO CHINA 337

Inconnu (unframed) 304

MATUPI (c.d.s.) 293

MILITARY POST OFFICE NINGPO (oval) 284

MISSENT TO (straight-line) 294

MISSENT TO CHANGTEH (bilingual) 308

MISSENT-TO HONG KONG 325

NANKING/post office (red large dater) 292

Nederlandsche Legatie China (circular seal) 67

No. 82 sub office (single line) 199

OSTAS. BESATZUNGS-BRIGADE/ABLOS-KMDO 2. TRANSP.BAT 317

P.Brito (black framed) 285

PAKETBOOT (boxed) 339

PAKHOI (small square black chop) 221

PAO TING 3 (violet-blue letter box marking) 201

PAOTING (framed chop) 201

PAOTING 1 TIENWA PEILOU (blue rectangular) 299

Pays Etr. V. Suez Marseille 322

Po-ssu-ta (blue framed Peking chop) 99

Poss Ang. V. Suez Marseille (red) 322

Proscafi Esteri 297

Rangoon Due 299

RECEIVED IN FORWARD BAG 303

Reexpedie (Rangoon handstamp) 293

Returned Letter Office China (boxed) 308

Returned to Writer (bilingual) 291

Returned to Writer (red bilingual) 138

S.M. SCHIFF KAISERIN & K…NIGIN MARIA THERESA 339

SHANGHAE (red double arc datestamp) 285

SHANGHAI (rectangular) 209

SHUNTEHFU (oval seal) 301

Siberian Mountain Artillery Park (violet) 342

Stamped (privat cachet) 221

Sub-Off./A (handstamp) 202

Ta Ching Yu Cheng, Fen Chu (native c.d.s.) 200

TIENTSIN (black boxed) 27

Tientsin Provisional Gouvernement Peitang Post Office 303

TOO LATE (Japanese) 138

TSINANFU (large native) 223

TSINGKIANGPU (large dater) 292

Ueberwachungsstelle des XVIII.Armee-Corps Frankfurt 321

Unclaimed 291

Unpaid Mandalay 299

Unpaid Rangoon 299

VALUABLE (red) 20

Yatung Tibet via Siliguri 306

SHIPS

Amphitrite 303

Australia 341

Barfleur 296

Changriong 197

Corea 235

Crescent 134

Fushun 183

Gaelic 179

Handy 265

Irene 294

Kaiser 248

Lin Nanzing 236

Nagoya-Maru 335

Palos 68

Peru 181

Woosung 97

T

"T" HANDSTAMPS 114, 167, 177, 195, 196,217, 276, 291, 300

TIE-PRINTS

I.P.O. Amoy (framed) 205, 206, 208, 211, 220

I.P.O. Canton (framed, type I) 211, 218

I.P.O. Canton (framed, type III) 211

I.P.O. Canton (framed) 163, 205, 207, 212, 216

I.P.O. Chefoo (framed) 208, 219, 293

I.P.O. Chinkiang (framed) 226

I.P.O. Chungking (framed, type I) 208

I.P.O. Foochow (framed) 218, 227

I.P.O. Hankow (framed, type II)) 207, 212

I.P.O. Hankow (framed) 209, 227

I.P.O. Ichang (framed) 218

I.P.O. Kin Ling Fu (large framed) 216

I.P.O. Kiukiang (framed) 209

I.P.O. Kiungchow (framed) 213

I.P.O. Nanking (small framed) 209

I.P.O. Newchwang (small framed) 217

I.P.O. Ningpo (framed) 228

I.P.O. Pagoda Anchorage (framed) 213, 214

I.P.O. Pakhoi (framed) 206, 210

I.P.O. Peking (small framed) 229

I.P.O. Petaihop (Tientsin, type II) 221

I.P.O. Shanghai (framed) 192, 209, 220

I.P.O. Soochow (framed) 220

I.P.O. Swatow (framed, type I) 221

I.P.O. Swatow (framed, type IV) 209

I.P.O. Swatow (framed) 217

I.P.O. Swatow (red, framed) 215

I.P.O. Taku (framed) 163

I.P.O. Tientsin (blue, framed) 180, 216, 226, 228

I.P.O. Tientsin (framed) 196

I.P.O. Tong-Shan (framed) 228

I.P.O. Wei Hai Wei (framed) 216

I.P.O. Wuchow (framed) 294

 

TRANSIT CANCELLATIONS

Singapore A to Hong Kong 266

Singapore B to Hong Kong 64, 113

Singapore to Hong Kong 301

Singapore to Hong Kong Marine Sorter 326

Yokohama a Marseille 306

Yokohama a Marseille 293

U

U.S. CANCELLATIONS

CHINA (straight-line) 346

REGISTERED Mil. Postal Sta. No.1, China

(violet double-ring) 346

MIL. P. STA. No.1 TIENTSIN CHINA 346

MIL. POSTAL STA. No.1 CHINA 347

P.O.D. U.S. Con. Gen. SHANGHAI 343

U.S. Consulate Ningpo China 252

U.S. POSTAL AGCY.

SHANGHAI 344

U.S. POSTAL AGENCY

SHANGHAI 343

Shanghai 111, 112, 181, 232, 254, 260, 261

Shanghai (red) 61, 62, 63

Shanghai (violet, oval) 90, 263

TIENTSIN (violet oval) 345

U.S. POSTAL AGENCY SHANGHAI, CHINA R.D. (oval) 347

U.S. Postal Agency Shanghai Registered 344

zurück